Tarihçe

Karagümrük Tarihi – 1928 Yılında Sportif Faaliyet Gelişiyordu.

1928 yılında, çeşitli Spor branşlarındaki faaliyet­lerini arttıran Karagümrük kulübü teşekkül eden ye­ni idare heyetinin takip ettiği programla her bakım­dan ileri bir duruma yükseliyordu.

Kulüp İdare Heyeti muhitte sevilen Sporsever simalardan kurulmuştu. Başkanlığa bir ara merhum Fethi Bey (Maliyeci) getirildikten sonra yerine İsmail Hakkı Özbaşaran (merhum) seçildi.

İdare Heyetini teşkil eden zevat arasında Kulü­be yardımlarını da esirgemeyen merhum Y. Gürsoy, Zincirli Kuyu Hamamı Aysu Sineması sahibi, Muh­tar Bey, Celâl Odman, Abdullah Gürsoy, merhum Ce­mal Şakir, Sami Bey, Halit Bey (Merhum) Emin Er­dem (fırıncı), merhum Selâhattin Beyler vardı. Bu arada müteakip zamanlarda İdare Heyetinde faal hizmetler gören Ömer Bey (Kibrit Fabrikasından emek­li) zikredebilirim. Ömer Beyin bu kulübe çok hizmet­leri dokunmuştur.

Büyük küçük elbirliği ile çalışılan kulüpte mey­dana gelen ahenk bütün muhite yayılıyordu. Hal böyle olunca, mevcut Lokal geniş faaliyetler için dar gelmeye başlamıştı. İdare heyetinin teşebbüsü ile Atikali Camiinin yanındaki bahçeli büyük Konak Kulüp binası olarak kiralandı.

Çukurbostan Sahasının Hazırlanması

Bu arada Kulübün saha ihtiyacı da ön plânda tu­tuluyordu. Kulübe yakın olan Çukurbostan’dan (bu­günkü Vefa Stadı) bir egzersiz sahası olarak istifa­de etmeyi düşünen bu uğurda faaliyetleri teksif eden Muhtar Bey (Merhum), bir gün Kulüpte, Merhum Ka­leci Zeki, Alâettin ve benim bulunduğum odaya ge­lerek, Bey kardeşlerim bu gece el ayak çekildikten sonra, sizinle Çukurbostana gidelim, bir kaç ağaç ke­serek ufak bir “ekzersiz sahası açalım” deyince: Zeki yerinden fırlıyarak ben marangozum testeremi alıp geleyim demişti. Bu iş hepimizi sevindirmişti. Şimdi ismini hatırlayamadığım iki kişi daha aramıza katıl­dı. O gece etrafa gözcü koyarak Çukurbostan’ın bir kısmındaki ağaçları kesmeye başladık. Bu faaliyetimiz diğer gecelerde de devam ederken muhitte geniş bir

alâka yeretti. Aramıza katılanlar gittikçe çoğalmaya başladı. Kesecek ağaç kalmayıncaya kadar çalışmala­rımız devam etti.

Nihayet toprak kısmını düzeltmek işine başlandı, açılan sahanın (eski tramvay) otobüs yolu istikame­tinde büyük bir bostan kuyusu olduğundan ilkönce Kurdağı istikametindeki kısmın tesviyesi yapılarak, tek kale halinde antrenman yapılacak bir şekle so­kuldu. Muhit sakinlerinin sanki kendi evlerinin bah­çelerini tanzim ediyormuş gibi candan bir ilgi ile bü­yüğü ve küçüğü çalışarak tanzim edildi. Bu saha Ku­lübe faydalı olmaya başlamıştı. Otobüs Caddesi isti­kametindeki büyük bostan kuyusu, (şimdiki merdi­venlerin yerinde) oldukça zahmetli bir çalışma ile dolduruldu. Böylece evvelce, tanzim edilen kısma ila­veten ortaya geniş bir saha çıktı.

Bu arada Bostanın Yugoslavya’da bulunan sahi­bi ile İstanbul’daki vekili vasıtasıyla anlaşarak saha, kulüp tarafından kiralandı ve sonraları da Belediye kendisine ait kısımları da bu Kulübe ücretsiz olarak verdi.

Son çalışmalar meyanında muntazam bir surette kale direkleri dikildi, ağlar takıldı, nizamî çizgiler çe­kildi. Karagümrük Kulübü yeni bir sahaya böylece kavuştu. Bir müddet sonra seyirciler için o zamana göre mütekâmil bir şekil olarak kapalı bir tribün yapıldı. Ve sahanın etrafı tahta parmaklıkla çev­rildi. Büfesine kadar her şeyi düşünülen sahada önem­li maçlar oynanmaya başlandı. Kulüp Başkanı İsmail Hakkı Özbaşaran ile Mer­hum Yusuf Gürsoy’un müştereken çalıştırdıkları bü­yük saraciye fabrikasında Kulüp gençlerine iş veri­lerek onlara tam bir amatör ruhu ile faaliyet göster­meleri temin edildi. Meydana gelen bu sosyal hizmet kulüp için büyük bir propaganda vesilesi olmuştu.. Dışardan birçok gençler Kulübe iltihak etmeye baş­lamıştı.

Dünden Bugüne Karagümrük Gençlik Kulübü – 1926 – 1982

Asaf Ayçıl

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu