Tarihçe

Karagümrük Tarihi – Yeni Kulüp Binasındaki Faaliyet

1930 yılında, geniş odalara malik büyük bir bina­ya geçildi. Geniş bir bahçesi de olan yeni kulüp bina­sında gösterilen faaliyetin o zamana kadar muhitte emsali görülmemişti. Yalnız Spor değil, çeşitli Kültü­rel faaliyetler de Kulüp camiasını muhite faydalı kılıyordu. Tam manisiyle bir eğitim merkezi halini alan kulüp binasında Futbol, Voleybol, Basketbol, At­letizm, Boks, Bisiklet şubelerinden mada, yalnız semt gençlerinin meydana getirdiği “Temsil kolu” da var­dı.

Bu branşta faaliyet gösteren elemanlar her hafta muntazam ve değişik olarak temsiller veriyorlardı. Bu vefakâr kadro İstanbul’un birçok semtlerinde ve o semtlerin kulüpleri yararına (ısrar ve istek üze­rine) hafta araları temsiller vermek sureti ile, diğer muhitlerin de sahne ve temsil ihtiyaçlarını seve seve temin etmekle beraber bu sahnede yetişen temsil kad­rosu elemanlarının, memleketin birçok yerlerinde Halkevi Temsil Kollarının meydana gelmesine de bü­yük yardımları dokunmuştur.

Kulüp bahçesinde başarı ile temsil edilen piyes­ler meyanında Baykuş, Kör, Katil, Unutulan Adam, Toprak, Kahraman, Canavar Himmetin oğlu, faciaları ile Hülleci, Hanımlar terzihanesi, Bir kavuk devrildi, Aynaros Kadısı gibi Komedileri de semt halkına bir sanat ziyafeti halinde sunulmuştur. Sinema gibi yaygın bir temaşanın henüz semt­lere kadar girmediği bu zamanlarda oldukça geniş bir kadronun devamlı çalışmaları ile Sahne tekniği­ne uygun temsilleri çok kalabalık bir seyirci toplulu­ğunu kendine çekiyordu. Temsil Kadrosunu başarı ile idare eden Rahmi Atasayar (Maliyeci) m devamlı çalışmaları yeni ye­tişenler için de faydalı oluyordu. Temsillere ait de­korları büyük bir emekle hazırlıyan, ekibi idare eden Hadi Dede (Resim Öğretmeni) ve Yardımcıları ara­sında temayüz eden Şükrü (öğretmen).

Temsil kadrosunda bulunan arkadaşlarımızdan bazıları:

Dr. Rafet Gökçesu, Rahmi Ergil (Ankara Baş Sav­cı Muavini) Sami (Gümrükçü), Sami (Kurmay Yar­bay), Muzaffer (Maliyeci), Asaf Ayçıl (Spor yazarı), Kasım (Kunduracı), Ali (Elektrikçi) Muammer (Mil­liyet Gazetesi Operatörü), Basri (kasap), Kolacı Şev­ki v.s.

Bir taraftan muvaffak maçlar çıkarırken diğer taraftan muhitte Kültürel faaliyetlerin öncülüğünü yapan Karagümrüklü gençler, kulüp binasının her odasında ayrı bir çalışma yaparlardı.. Odalardan bi­rinde hafta sonunda oynanacak piyesin provası bü­yük bir ciddiyetle yapılırken, bir yandan dekorlar itina ile hazırlanır, diğer bir oda’da baş kaptan Celâl Odman’ın (merhum) konuşmasını dikkatle dinleyen sporcular görülür. Tahta başında nazarî dersler ve­rilirdi. Muhitte okuma – yazma öğrenme hevesinde olanlarda yeni harflerin kolaylıkla okuyup yazmala­rı için ders gösterilir, ayrı bir oda da mütalâa salonu olarak kullanılırdı.

Sahada Faaliyet

Muhit gençlerinin Karagümrük Kulübünde Fut­bol oynamak için gösterdikleri büyük rağbet karşı­sında, Kulüp tam kadrolu sekiz takım halinde kendi emeğiyle kazandığı Çukurbostan Sahasında hafta ta­tillerinde sabahın erken saatlerinden akşamın geç vakitlerine kadar ayrı ayrı kulüplerle maçlar yapar­lardı.

Bu arada o zamanın kuvvetli bir ekibi olan Kara­gümrük birinci takımı, İstanbulun sayılı takımlarıyla başarılı oyunlar yapmaktaydı. Pera (Beyoğlu Spor), Kurtuluş, Şişli (Taksim, Ar- navutköy ve İstanbul’da bulunan Almanların kurduk­ları (Totonya), İtalyan, Bulgar, Musevilerin (Makabi) Takımlarıyla yapılan karşılaşmalar ekseriye müspet sonuçlar veriyordu. Karagümrük Kulübünün ismi İs­tanbul’un Spor çevrelerinde gittikçe önem kazanı­yordu.

Taraftarlarını coşturan zaferler silsilesi devam ederken Kulübün diğer takımları da kendi çapların­da başarı kazanıyorlardı.

Kulüpte faaliyet halinde bulunan (8) takımı tef­rik etmek için bunlara ayrı ayrı isimler verilmişti. Me­selâ: Genç takım, küçükler, B. Takımı, Muhtarbey’in takımı, Ömerbey’in takımı, Mehmet (Çeri)nin takımı gibi adlar vardı.

Yukarıda saydığım isimlerden bilhassa biri üze­rinde durmak bir kadirşinaslık olacaktır. Bu zat Meh­met (Çeri)’dir. Kendi takımını Çalıştırdığı gibi, diğer takımlarla da candan ilgilenir, hattâ mahalle, mahal­le dolaşarak Kulübe müstait gençleri getirirdi.

Bu takımlarda büyük bir feragatle çalışan genç­lerden bugün isimlerini hatırlıya bildiklerimi zikret­meden geçemiyorum. Merhum Zeki, Maliyeci Saim, Yaylı Ferit, Kasım, Naşit (As. Şubesi Bşk.) Maliyeci Muzaffer, Merhum Serçe Mustafa, Mına Muzaffer; Sudi, Şaban, Kart İh­san, Küçük İhsan, Rıza, Necdet, Asaf Ayçıl, Merhum Enver, Şükrü (Öğretmen), Galip, Necati, Baba Rauf, Sotiri kasap Süreyya, Avni, Nurullah, Kavak Sürey­ya, Celâl Uçar, Adnan, (Muhtar), Arnavut Nuri, Saim, Cevat, Suat, Avni, Pilyos, Vuta, Todori, Mihal, Halit (Marangoz), Arap Sabahattin, Hüseyin, Kaleci Haşan, Yaşar, Hadi, Azzem, Mehmet (Komik), Arap Ali, Te­nekeci Şükrü, Emin, Kemal, Reşat, Ragıp, Rıfat, Remzi, Nuri (Veteriner), Cemal, Salih, Şevket, Faik, Baha, Aziz, Beyaz İhsan, Arap İhsan, Hakkı, (Trafik M.) 1 e- ti, Haydar, Mustafa Çakar.. (Doktor-Hakem) Kenan Çelik, Ömer (Şekerci) Yavuz, Nazif, Vehbi, Mustafa Erkan, Tahir, Hamdi, Kaleci Hamza, merhum Kudret, Kuru Muzaffer, Nevzat Ayçıl, Ragıp, Kara Faik, Ço­lak Fahri, Mustafa (Marangoz), Remzi, Cemal, Alaettin, Kemal, Bekir (Emektar).

Dünden Bugüne Karagümrük Gençlik Kulübü – 1926 – 1982

Asaf Ayçıl

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu